aASitemap & Contact SitemapContact

Ethische zorg

Opdracht en samenstelling ethisch comité

De spil van de ethische dynamiek in ons ziekenhuis is het ethisch comité. Het comité heeft een drievoudige opdracht (overeenkomstig artikel 70 van de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen):

 • Begeleiding en advies over de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg. Het comité geeft algemene schriftelijke ethische adviezen en ondersteunt het ethisch overleg op beleidsniveau en in de dagelijkse werking van het ziekenhuis. Onder impuls van het ethisch comité worden heldere afspraken gemaakt over ethische knelpunten in de klinische praktijk. Deze afspraken worden vastgelegd in procedures en op vastgelegde tijdstippen geëvalueerd. Vbn. protocollen over levenseinde, het weigeren van een behandeling, reanimatiebeleid enz.
 • Ondersteuning bij ethisch gefundeerde beslissingen in individuele gevallen. Patiënten en hun naasten, of zorgverstrekkers (in en buiten het ziekenhuis) die met een ethische probleem worstelen, kunnen bij de voorzitter van het ethisch comité terecht voor individueel advies. Hun anonimiteit wordt uiteraard steeds gewaarborgd.
 • Advies over medisch-wetenschappelijke studies die experimenten met mensen inhouden.

Samenstelling: dr. Ine Riphagen (voorzitter), dr. Axel De Wolf, dr. Anne Beyen, dr. Lieselot Brepoels (coördinator klinische studies), Liesbet Dumont, Tom Goffin (externe jurist), dr. Veerle Gregoor, dr. Koen Keirse, Sonja Krawinckel, prof. dr. Stefaan Van Lierde, Dries Deweer (externe ethicus), dr. Johan Wuyts (externe huisarts)

Permanent uitgenodigd: Sandra Boets, Linda Schevenels, dr. Michel Reniers, Lieve Vanmalderen

Het ethisch comité onderschrijft de missie en visie van ons ziekenhuis. Meer info in Ethisch Kader van RZ Tienen.

> naar boven

 
Contact voor ethische vragen

 • Wanneer u als patiënt of zijn naaste, of als zorgverlener een ethisch probleem heeft, kunt u raad vragen aan het ethisch comité via: ethischcomite@rztienen.be t.a.v. de voorzitter (dr. Ine Riphagen).
 • De voorzitter bespreekt uw vraag met minimaal 3 andere leden van het ethisch comité, bij voorkeur uit verschillende disciplines. Uw anonimiteit wordt hierbij uiteraard gegarandeerd.
 • U ontvangt bij voorkeur binnen de week de conclusie van dit overleg per mail.
 • Op de eerstvolgende vergadering van het comité wordt het verstrekte advies geëvalueerd door de andere leden van het ethisch comité.

Wie kan een ethische vraag richten tot het ethisch comité?

 • alle artsen en medewerkers van RZ Tienen
 • huisartsen en alle andere zorgverleners
 • patiënten en hun naasten
 • directie
 • raad van bestuur
> naar boven

 
Aanvraag goedkeuring klinische studies

 • Goedkeuringsadviezen van klinische studies kunnen met het aanvraagformulier klinische studie worden aangevraagd via: ethischcomite@rztienen.be t.a.v. de coördinator klinische studies (dr. Lieselot Brepoels).
 • Steeds wordt gevraagd een elektronisch dossier in te dienen en één papieren dossier voor medicolegale redenen.
 • Tegelijk met het advies van het ethisch comité wordt het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan het directiecomité.
 • Het directiecomité schat de impact in van de klinische studie op de organisatie en bepaalt eventuele voorwaarden en indien van toepassing een vergoeding voor het gebruik van personeel en infrastructuur van het ziekenhuis en neemt indien van toepassing contact op met de opdrachtgever.
 • De gebruikte medicatie moet via de apotheek worden geleverd tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk akkoord van de hoofdapotheker. Er wordt ook op gewezen dat de kosten verbonden aan follow-up onderzoeken die geen routineonderzoeken zijn, niet mogen gedragen worden door de patiënt, het ziekenhuis of het RIZIV.
 • De procedure verloopt volledig elektronisch (er hoeft dus niet gewacht te worden op een bijeenkomst van het Ethisch Comité).
 • Eventuele onduidelijkheden die tijdens de evaluatie bestaan, worden in eerste instantie opgenomen met de lokale onderzoeker en/of de opdrachtgever.
 • Na verduidelijking keurt het ethisch comité het opstarten van het experiment al dan niet goed.
> naar boven

 
Activiteiten ethisch comité

Het ethisch comité organiseert verschillende activteiten om de ethische reflectie op de werkvloer te brengen en de interne dialoog onder het personeel over ethische kwesties te stimuleren.

Ethische rondes
Een of twee keer per jaar houdt elke afdeling een ethische ronde om ethische problemen te identificeren, te bespreken en tot een gecoördineerde aanpak te komen. De ethicus van het medisch-ethisch comité zit deze ethische rondes voor en begeleidt deze momenten van ethische dialoog.

Lunchmeetings ethiek
Het ethisch comité organiseert een of twee keer per jaar een lunchmeeting voor personeel om een bepaalde ethische kwestie in groep te bespreken.

Symposia
Tweejaarlijks heeft het ethisch comité een inbreng op een symposium dat het ziekenhuis voor huisartsen en andere zorgverleners organiseert. Dit gaat over een thema waarrond een meer diepgaande gedachtenwisseling nodig is.

> naar boven