NIAZ

Wij zijn een geaccrediteerd ziekenhuis

Ons ziekenhuis heeft eind augustus 2017 haar eerste ziekenhuisbrede accreditatie behaald. Het NIAZ-Qmentum label is een internationaal accrediteringsprogramma in de gezondheidszorg en wordt uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. De accreditatie is vier jaar geldig, waarna een volledige hertoetsing plaatsvindt. Het NIAZ-kwaliteitslabel toont aan dat algemene en zorgprocessen in ons ziekenhuis veilig en goed georganiseerd zijn en gericht zijn op continue verbetering van de kwaliteit.
Lees meer over kwaliteitsvolle en veilige zorg in ons ziekenhuis

Hoe werkt NIAZ?

Het NIAZ of Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg ontwikkelt als onafhankelijke organisatie kwaliteitsnormen voor de zorgsector en toetst zorginstellingen hierop. Het gaat over specifieke zorgdomeinen zoals onder meer operatieve zorg, medische beeldvorming, spoedhulp, kankerzorg, revalidatiezorg, verloskundige zorg, maar ook over leiderschap en voorbereid zijn op noodsituaties en rampen.

Hoe verloopt een externe audit?

Een extern expertenteam van NIAZ licht tijdens een uitgebreide audit alle algemene en zorgprocessen in het ziekenhuis grondig door. Ze bekijken of de processen in de zorg- en dienstverlening goed en veilig georganiseerd zijn en voldoet aan de strenge internationale verwachtingen inzake kwaliteit en veiligheid. Hiervoor volgen de auditoren het traject van een aantal patiënten of een aantal processen in het ziekenhuis en nemen alle bijhorende procedures en werkinstructies onder de loep. Ze beoordelen ook het kwaliteitssysteem zelf: gebeuren er interne kwaliteitscontroles en -metingen, hoe gaat het ziekenhuis om met incidenten, streeft de zorginstelling structureel naar continue kwaliteitsverbetering.

NIAZ-rapport audit 2017

In totaal werden op de werkvloer 2300 normen afgetoetst in 19 domeinen.

  • Voor de vereiste instellingsrichtlijnen, de zgn. VIR’s, scoren we 100%.
  • Voor alle normensets behalen we de vereiste 90%.
  • Voor de gouden criteria haalden we 97,3%, terwijl de vereiste score 81% is.

Toelichting: NIAZ werkt met niveaus goud, diamant en platina om stapsgewijs te verbeteren.

VIR's

De VIR’s zijn richtlijnen voor bijvoorbeeld infectiepreventie, patiëntenidentificatie, controle en bewaring van (hoogrisico)medicatie, gebruik van de operatiechecklist, trombosepreventie, valpreventie en doorligwonden voorkomen… Maar zeer weinig ziekenhuizen slagen erin om bij hun eerste accrediteringsaudit 100% te behalen op de VIR’s.

Verbeteracties

De normen waaraan we niet voldeden of waarvoor we sterker moeten inzetten op de borging ervan, nemen we op in een verbeterplan. Zo werken we aan de opvolging en verbetering van de wachttijden en de patiëntenstroom in ons ziekenhuis. Kwaliteitsverbetering is een continu proces. NIAZ gaat de voortgang van de afgesproken verbeterpunten na en het ziekenhuis bereidt zich voor op de nieuwe (zwaardere) versie van de normensets die in 2021 worden getoetst.

Extra complimenten

De auditoren gaven extra complimenten voor:

  • ons goed uitgebouwd kwaliteits- en veiligheidssysteem
  • de grote jobbetrokkenheid en voelbare VIP-cultuur (onze missie: vriendelijke, inlevende en professionele zorg)
  • de EWS-monitors: met het Early Warning Systeem controleren en registreren verpleegkundigen meermaals per dag de vitale parameters (bv. ademhaling, hartslag, bloeddruk en temperatuur) bij de patiënt, en kan aan de hand van een automatisch berekende EWS-score een achteruitgang van de ziektetoestand sneller worden herkend.

Intern toetsingssysteem

Om ons kwaliteitssysteem te checken en verder te borgen beschikt ons ziekenhuis over een intern toetsingssysteem.

Interne audits

Op regelmatige basis wordt een uitgebreide interne kwaliteitscontrole uitgevoerd waarbij systematisch wordt nagegaan of alle kwaliteits- en veiligheidsitems worden nageleefd zoals die zijn vastgelegd in de kwaliteitsdocumentatie.

Q-walks

Korte quick scan door directieleden of interne auditoren op de verschillende afdelingen van het ziekenhuis waarbij wordt nagegaan of onze kwaliteitsnormen worden nageleefd.

Veiligheidsrondes

Eén of meerdere (referentie)medewerkers patiëntveiligheid voeren tweemaandelijks op de eigen afdeling een observatieronde uit en controleren hierbij een aantal belangrijke veiligheidsitems. De resultaten worden nadien besproken aan de kwaliteitsmuur op de afdeling met oog op procesoptimalisatie.