aASitemap & Contact SitemapContact

Ombudsdienst

Hoe meldt u een klacht?

U kunt met suggesties, opmerkingen en klachten telefonisch, schriftelijk of persoonlijk terecht bij onze ombudsdienst. Onze ombudsvrouw Agnes Uyttebroeck is het aanspreekpunt in het ziekenhuis voor patiënten met klachten over het zorgproces en de dienstverlening. Via de ombudsdienst kunt u ook een incident als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek melden.

Meer info over incidenten en patiëntveiligheid.

Kantoor: Campus Mariëndal, hoofdingang, links van de inschrijvingsbalies
Open: voor een persoonlijk contact kunt u elke werkdag terecht op de ombudsdienst van 09.00 tot 12.30 uur. De dienst is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 15.00 uur.
Contact: (t) 016 80 35 65 • ombudsdienst@rztienen.be
Adres: RZ Heilig Hart Tienen • Ombudsdienst • Kliniekstraat 45 • 3300 Tienen

Meld hier uw klacht online 

> naar boven

Hoe werkt de ombudsdienst?

De ombudsdienst is een neutrale bemiddelaar
• De ombudspersoon is een neutrale persoon
• Zij functioneert onafhankelijk van de directie
• Zij neemt geen standpunt in
• Zij spreekt geen oordeel uit over wie al dan niet gelijk heeft
• Zij lost gemelde problemen niet zelf concreet zelf op maar probeert via bemiddeling tot een resultaat te komen
• Zij behandelt de klacht vertrouwelijk en is gebonden door het beroepsgeheim
• Zij doet niets zonder uw uitdrukkelijke toestemming

Wat mag u van de ombudspersoon verwachten?
• Zij luistert en neemt uw vragen of problemen ter harte.
• Zij geeft u advies over wat mogelijk of haalbaar lijkt.
• Op uw vraag bemiddelt zij om de verstoorde relatie met een ziekenhuismedewerker te herstellen.
• Zij doet aan de betrokken partijen voorstellen om tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is.
• Komen de betrokken partijen niet tot een oplossing, dan informeert de ombudspersoon u over verdere mogelijkheden van klachtenbehandeling buiten het ziekenhuis.
• Zij geeft u een antwoord op al uw vragen over uw rechten of over de dienstverlening van het ziekenhuis.
• Zij doet op basis van de klachten voorstellen aan de ziekenhuisdirectie om de dienstverlening aan de patiënten te verbeteren.

Procedure
• Elke klacht wordt zowel mondeling als schriftelijk geregistreerd.
• De ombudspersoon gaat na wat de klacht precies inhoudt.
• De ombudspersoon vraagt bijkomende informatie bij de betrokken beroepsbeoefenaar(s) of zijn (hun) diensthoofd.
• De ombudspersoon bemiddelt tussen deze beroepsbeoefenaar(s) en de klachtmelder.
• De ombudspersoon informeert de klachtmelder over het resultaat van de bemiddeling.
• Als er geen oplossing bereikt wordt, dan zal de ombudspersoon de klachtmelder informeren over procedures en bevoegde diensten buiten het ziekenhuis.

Meer informatie over de werking van de ombudsdienst kunt u nalezen in het huishoudelijk reglement van de dienst.

> naar boven