aASitemap & Contact SitemapContact

Patiëntveiligheid

Wij zorgen voor uw veiligheid

RZ Heilig Hart Tienen beschouwt patiëntveiligheid als een topprioriteit en neemt verschillende initiatieven om de veiligheid van onze patiënten te waarborgen.

Identificatiebandjes
Het is van groot belang dat u altijd uw identificatiebandje draagt. Zo weet elke zorgverlener steeds wie u bent en worden vergissingen tot het minimum beperkt. Onze zorgverleners vragen regelmatig uw naam en geboortedatum en controleren uw identificatiebandje, bv. bij medicatie, bloedafname, infuus, onderzoek, ingreep.

Handhygiëne
Een goede handhygiëne is belangrijk om de verspreiding van zorginfecties te voorkomen. Zo zijn er op vele plaatsen bussen handalcohol want zorgverleners moeten bv. bij het binnenkomen en verlaten van de kamer hun handen ontsmetten. U mag onze zorgverleners hier gerust op wijzen als ze dit een keer zouden vergeten.

Vallen voorkomen
We besteden veel aandacht aan valpreventie. We raden u aan veilig schoeisel te dragen dat goed aansluit rond de voet, met een zool die voldoende grip heeft. Bij alle patiënten ouder dan 75 of die tijdens hun verblijf vallen, gaan we na of extra maatregelen nodig zijn om het risico op vallen te voorkomen.

Doorligwonden voorkomen
Onze zorgverleners controleren of u een risico loopt op doorligwonden. Is dat het geval, dan nemen we extra maatregelen om dit te voorkomen en informeren we u over wat u daarbij zelf kunt doen. 

Checklijst veilige chirurgie
Onze zorgverleners controleren een heel aantal items voor een patiënt een operatie ondergaat en noteren deze veiligheidscontroles op een preoperatieve checklijst. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van deze checklijst het aantal fouten bij ingrepen doet dalen. 

Thuismedicatie
Onze zorgverleners moeten weten welke medicatie patiënten thuis nemen en overlopen dit samen met de patiënt bij de opname. De thuismedicatie wordt opgenomen in het elektronisch patiëntendossier en vergeleken met de medicatie die in het ziekenhuis wordt gegeven. Het ziekenhuis biedt steeds medicatie met dezelfde werking en sterkte als die geneesmiddelen die de patiënt thuis neemt.

Hoog Risico Medicatie
Hoog risico medicatie zijn geneesmiddelen die een verhoogd risico inhouden op ernstige tot zeer ernstige schade bij de patiënt bij verkeerdelijk gebruik. Vanwege het hoge risico voor de patiënt nemen we specifieke voorzorgsmaatregelen om incorrect gebruik te voorkomen en besteden we veel aandacht aan dit thema.

Incidenten melden
Ons ziekenhuis heeft een elektronisch leer- en verbetersysteem waarin zorgverleners bijwerkingen, incidenten of bijna-ongevallen registreren. Met deze meldingen gaan we aan de slag om de oorzaak te achterhalen en herhaling in de toekomst te voorkomen.

> naar boven

Hoe kunt u als patiënt zelf mee waken over veilige zorg?

Patiëntveiligheidskaart
Elke gehospitaliseerde patiënt vindt op zijn kamer een patiëntveiligheidskaart met tips om het verblijf in ons ziekenhuis veilig te laten verlopen. Deze kaart heeft niet de bedoeling om de verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid door te schuiven naar de patiënt. Wel streeft het ziekenhuis naar een actieve medewerking van de patiënt om samen de zorg veiliger te maken. 

Lees de patiëntveiligheidskaart

Tips voor veilige zorg
Op de website van het Vlaams Patiëntenplatform krijgt u enkele tips om als patiënt mee te waken over de veiligheid van je zorg.

Lees de tips van het Vlaams Patiëntenplatform

Incidenten melden
Wil u als patiënt een incident melden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek, dan kunt u hiervoor terecht bij de ombudsdienst.

Meer info over de ombudsdienst 

> naar boven