Q&A nieuwbouw

In navolging van verschillende overlegmomenten met de buurt hebben we hieronder de meestgestelde vragen opgesomd. 

Op 12 februari 2022 werd er een wandeling met de buurtbewoners gehouden.

Hier vindt u de meestgestelde vragen van deze wandeling. 

Waarom is de buurt niet eerder betrokken bij het ontwerp?

We staan nog maar aan het begin van het traject. De architecten hebben de wedstrijd gewonnen die gepaard gaat met een openbare aanbesteding. Bij deze wedstrijd, met verschillende kandidaten, is er een geheimhoudingsplicht. VK Architects heeft deze wedstrijd gewonnen en gaan nu verder met het ontwerpen. Hierbij zal de buurt betrokken worden. 

Waarom is locatie St.-Jan gekozen?

Er is een locatieonderzoek uitgevoerd door stedenbouwkundig bureau BUUR in opdracht van de stad Tienen en de provincie Vlaams-Brabant. Uit dit onderzoek is locatie St.-Jan via een multicriteria-analyse als een voorkeurslocatie gekozen. Deze locatie scoorde positief op alle criteria.

Wordt de buurt nog verder betrokken?

Ja, er zijn nog 2 infomomenten voorzien in het traject.

Het architectenbureau (VK Architects) heeft een stedenbouwkundig bureau (Blauwdruk) aangesteld om alle vraagstukken en de inrichting van de omgeving te bekijken. De buurt zal betrokken worden in dit proces. Via de website wordt gecommuniceerd hoe we dit concreet zullen aanpakken.

Heeft het ziekenhuis een grote impact op de mobiliteit in de buurt?

Er is onderzoek gebeurd over het mobiliteitsvraagstuk tijdens het locatieonderzoek. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van het Vlaamse geweest heeft een studie gemaakt waaruit blijkt dat een ziekenhuis mogelijk is op deze locatie. Er zal hier nog verder onderzoek rond gebeuren in samenwerking met de Stad Tienen. 

Zal het ziekenhuis extra waterlast veroorzaken?

Nee, het ziekenhuis zal geen extra waterlast veroorzaken. We zullen het regenwater in grote mate bufferen en hergebruiken, zowel in het ziekenhuis als voor de stadsakker. In het MER-onderzoek (milieueffectrapport) zal de riolering en afwatering ook uitvoerig aan bod komen.

Zal er voldoende parking zijn en kan de buurt hier gebruik van maken?

Er zal voldoende parking voorzien worden. Momenteel zijn er een 700-tal plaatsen voorzien in het ontwerp. Dit is meer dan het aantal huidige parkeerplaatsen. De buurt zal ook gebruik kunnen maken van de parking tijdens de daluren, maar de modaliteiten hiervan moeten nog verder bekeken worden. 

Kan de afbraak van de oude gebouwen gevaar opleveren voor de buurt (bijvoorbeeld asbest)?

Nee, de afbraak zal gebeuren volgens de wettelijke bepalingen en zal met de nodige zorg gebeuren. Alle materialen zullen op de juiste manier afgebroken en afgevoerd worden met respect voor omgeving en milieu.

Gaat het gebouw veel plaats innemen op de locatie?

Het winnende ontwerp was ook het meest compacte ontwerp (kleinste footprint) waardoor er veel groen kan voorzien worden rond het gebouw.

Hoeveel bouwlagen zal het nieuwe gebouw bevatten?

Het gebouw is opgedeeld in verschillende delen. Het hotelgedeelte heeft maximum 7 lagen, de andere blokken hebben maximum 5 en 2 lagen.

Kan de stadsakker op deze locatie blijven?

Het is de bedoeling om terug voldoende plaats te voorzien voor de stadsakker zodat deze volwaardig kan behouden blijven. Er zijn al gesprekken hierover met de stadsakker.

Hoe is de ligging en toegang tot het gebouw?

De inkom voor bezoekers en patiënten is voorzians langs de Houtemstraat. De logistieke stromen kunnen via de ring aan de achterkant geraken. Dit wordt nog diepgaander besproken in samenwerking met Stad Tienen.

Hoe zal er voorkomen worden dan mensen gratis komen parkeren in de woonstraten?

Het parkeerbeleid dient aangepast te worden zodat omwonenden niet de dupe zijn van overlast door bezoekers die parkeren op de openbare weg. Dit is een vraag waar ook de Stad Tienen mee bezig is. 

Zorgen de plannen niet voor een grotere verkeersoverlast op de Houtemstraat?

In de mobiliteitsstudie worden de verschillende verkeersstromen gesimuleerd na extrapolering van de tellingen. Dit toont aan dat het nieuwbouwziekenhuis geen grote bijkomende verkeerspieken genereert ten opzichte van de huidige activiteiten. Dit is eerder een gespreide extra belasting op de omliggende verkeersknopen en simulaties tonen aan dat de impact eerder beperkt is. De verkeerssituatie in de nabije omgeving is echter voor verbetering vatbaar via een aantal lokale ingrepen op de verkeersafwikkeling en een algemene mobiliteitsvisie waarbij de context in het groter geheel nog wordt bekeken.

Hoe gaan jullie de wateropvang regelen? Het is hier kleigrond, en de buurt staat hier al regelmatig onder water.

Het uitgangspunt is om regenwater te bufferen op groendaken en in regenwaterputten zodat dit kan hergebruikt worden. Zowel het ziekenhuis als het voedselpark kunnen heel veel water hergebruiken.

Komt er een veilige oversteekplaats aan de Houtemstraat, waar jullie nu de aansluiting met Bovenlokaal fietsroute netwerk maken?

Dit is openbare weg. De nodige suggesties zullen worden opgenomen in samenspraak met Stad Tienen.

Zullen alle paden rolstoeltoegankelijk zijn?

Dit is een verplichting die reeds wordt opgelegd bij de bouw van een nieuw ziekenhuis. Enkel voor het voorgestelde “kruiwagenpad” tegen de perceelsgrens lijkt dit niet evident.

Het volume van het parkeergebouw is dan wel gereduceerd maar kan het volume nog méér gereduceerd worden zodat bewoners van het Windmolenveld hun zicht behouden?

Het nieuwe parkeergebouw wordt ingepland op de positie van het huidige ziekenhuis (na afbraak). De nieuwbouw komt niet dichter bij de oostelijke perceelsgrens en is ook een heel stuk lager. Na tellingen van de parkeerbewegingen op de bestaande campussen is er beslist om het aantal wagens in dit parkeergebouw te beperken van 700 naar 500 wagens. Een reductie met bijna 30%. Er dient echter nog steeds rekening gehouden met de parkeervraag en de nood om dit op te vangen in een parkeergebouw op de site om overlast in de buurt te vermijden. De reductie van het parkeergebouw heeft geresulteerd in een afname in hoogte met maar liefst 4m. Zoals reeds eerder gesteld voorzien we tussen het parkeergebouw en de perceelsgrens nog een groene buffer.

Hoe zal overlast in de Houtemstraat voorkomen worden en zal voorkomen worden dat de Pelikaanweg als sluipweg gebruikt wordt?

In de mobiliteitsstudie worden de verschillende verkeersstromen gesimuleerd na extrapolering van de tellingen. Dit toont aan dat het nieuwbouwziekenhuis geen grote bijkomende verkeerspieken genereert ten opzichte van de huidige activiteiten. Dit is eerder een gespreide extra belasting op de omliggende verkeersknopen en simulaties tonen aan dat de impact eerder beperkt is. De verkeerssituatie in de nabije omgeving is echter voor verbetering vatbaar via een aantal lokale ingrepen op de verkeersafwikkeling en een algemene mobiliteitsvisie waarbij de context in het groter geheel nog wordt bekeken.

Het kruispunt Diestsesteenweg/Vissenakenstraat is nu een sluipweg en iedereen die braaf aanschuift wordt daar voorbijgestoken. Wat kan hieraan gedaan worden want dit zorgt voor opstropping van dit kruispunt?

In kader van de mobiliteitsstudie werden voor dit kruispunt extra tellingen van de verschillende verkeersstromen uitgevoerd.  Uit de tellingen blijkt dat de huidige verkeersafwikkeling redelijk vlot verloopt en er op zich geen capaciteitsproblemen zijn. De toekomstige activiteit van het ziekenhuis zal hierbij ook geen grote bijkomende verkeerspieken genereren ten opzichte van de huidige activiteiten. Dit is eerder een gespreide extra belasting op de omliggende verkeersknopen en simulaties tonen aan dat de impact eerder beperkt is. 
Het is het natuurlijk opportuun om de huidige verkeerssituatie reeds trachten te verbeteren. In samenspraak met de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer wordt onderzocht of via een aantal lokale ingrepen op de verkeersafwikkeling en een algemene mobiliteitsvisie waarbij de context in het groter geheel nog wordt bekeken verbeteringen mogelijk zijn.
 

Kunnen er nestkastjes voorzien worden voor gierzwaluwen?

Dit wordt nog bekeken door de deskundige biodiversiteit. Nestkastjes/spleten kunnen voorzien worden tegen de gevel, maar er moet bekeken worden of dit haalbaar is in combinatie met de vele beglaasde delen.

Is het kruiwagenpad toegankelijk vanuit de tuinen en wordt daar een afsluiting voorzien? Is het pad rolstoeltoegankelijk?

Het doel van het kruiwagenpad is om de achtertuinen van (voornamelijk) Oplintersesteenweg te ontsluiten via de site. Dit is dus zeker toegankelijk vanuit de tuinen. Er wordt geen hekafsluiting voorzien. De bewoners kiezen zelf of ze hun bestaande hek behouden als afsluiting van hun perceel. Het kruiwagenpad is een kalkgebonden verharding en is dus rolstoeltoegankelijk.

Is er plaats voor een hondenweide?

Een hondenweide maakt geen deel uit van de aanvraag aangezien het ziekenhuis hier niet de aanvrager van is, maar kan voorzien worden als onderdeel van het multifunctioneel in te richten gedeelte van het voedselpark naast het Sociaal Huis.

Is er plaats voor een plukweide en fruit- of notenbomen?

Aan de inkomzone wordt een boomgaard voorzien met een aantal fruitbomen. De afstemming over het juiste type is nog aan de gang. De zone naast het Sociaal Huis is voorzien om (gedeeltelijk) in te richten als plukweide en hier staan ook reeds een aantal fruitbomen.