Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt zijn wettelijk vastgelegd in de Wet op de Patiëntenrechten van 2002. Hieronder leest u welke rechten u als patiënt hebt. 

Bijstand en vertegenwoordiging
 

 • Als u niet meer in staat bent om zelf uw rechten uit te oefenen, dan kunt u een vertegenwoordiger aanstellen (partner, ouder, voogd of een persoon die u kiest). Gebruik hiervoor het formulier op de pagina 'Mijn patiëntendossier', onderaan bij downloads.
 • Indien u graag wordt bijgestaan in het ziekenhuis door iemand die u helpt met uw vragen over uw behandeling, dan kunt u een vertrouwenspersoon aanduiden. Gebruik hiervoor het formulier op de pagina 'Mijn patiëntendossier', onderaan bij downloads.
 • Klik hieronder op het filmpje van de FOD Volksgezondheid voor meer uitleg over wie uw rechten mag vertegenwoordigen.

Vrije keuze van zorgverlener
 

 • U kunt zelf uw zorgverlener kiezen, ook als uw huisarts u bijvoorbeeld naar een andere specialist doorverwijst. 
 • U kunt op elk ogenblik het advies vragen van een tweede zorgverlener, of een andere zorgverlener kiezen, ook al is de behandeling al aan de gang.
 • De wet of omstandigheden eigen aan de gezondheidszorgen kunnen die vrije keuze in sommige gevallen beperken (bv. bij gedwongen opname van een persoon met een geestesziekte, bij aanwezigheid van één specialist in een ziekenhuis).
 • Anderzijds kan elke zorgverlener ervoor kiezen een patiënt niet te behandelen omwille van persoonlijke of professionele redenen, uitgezonderd bij spoedgevallen.
 • Indien de zorgverlener de behandeling onderbreekt, dan moet hij de continuïteit van de zorg waarborgen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 

 • Er mag geen informatie over uw gezondheidstoestand meegedeeld worden aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk bij wet is voorzien. Alle medewerkers van het ziekenhuis zijn gebonden door het beroepsgeheim over alles waar zij beroepshalve kennis van nemen. 
 • Zonder uw toestemming mag niemand aanwezig zijn bij een behandeling of onderzoek, tenzij deze aanwezigheid strikt noodzakelijk is.

Informatie
 

De zorgverlener moet u tijdig en op een begrijpelijke manier informatie bezorgen over:

 • uw gezondheidstoestand: diagnose, te verwachten evolutie, mogelijke behandelingen, ... 
 • de voorgestelde behandeling, het doel, de nevenwerkingen, de risico’s, de kosten en mogelijke andere behandelingen

U hebt het recht om niet geïnformeerd te worden, tenzij de arts van oordeel is dat dit een ernstige bedreiging vormt voor uw gezondheid of die van anderen. 

Mag de arts weigeren u te informeren? 

Ja, wanneer hij meent dat de informatie een ernstige bedreiging vormt voor uw gezondheid. Hij moet, na raadpleging van een collega, de reden van zijn beslissing in uw medisch dossier vermelden.

Uitdrukkelijke toestemming

 • Uw arts heeft uw uitdrukkelijke toestemming nodig voor hij een behandeling kan starten. Uw arts moet u eerst informeren over deze behandeling. Die info moet volledig en duidelijk zijn zodat u gëinformeerd uw toestemming kunt geven.
 • U kunt op elk moment uw toestemming intrekken, of de behandeling stopzetten wanneer deze niet het gewenste resultaat heeft. De zorgverlener moet uw beslissing respecteren, de gevolgen van uw beslissing toelichten en u eventueel andere behandelingen voorstellen. Hij kan u ook doorverwijzen naar een andere zorgverlener.

Uw patiëntendossier
 

 • U hebt recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier. Dat dossier bestaat uit een medisch dossier, dat bijgehouden wordt door de behandelende arts, en bij opgenomen patiënten daarnaast ook uit een verpleegdossier. 
 • U hebt recht op inzage in uw dossier of u kunt een kopie van uw dossier aanvragen.
 • Bij het overlijden van een patiënt bestaat voor de familie enkel het recht op onrechtstreekse inzage via een beroepsbeoefenaar.
 • U vindt de formulieren om een inzage aan ta vragen en de toelichting ervan onderaan bij downloads op de pagina 'Mijn patiëntendossier'.

Informatie over de verzekeringsdekking en registratie 

De patiënt heeft het recht om te weten of de zorgverlener over een verzekering beschikt voor beroepsaansprakelijkheid en of de zorgverlener geregistreerd is bij het Riziv of de Orde van geneesheren. 
Meer over aansprakelijkheid zorgverleners en ziekenhuis

Kwalitatieve zorg
 

 • U hebt recht op een kwalitatief hoogstaande zorg. Wij zetten hiervoor de medische kennis en beschikbare technologie in. 
 • Wij hebben respect voor uw menselijke waardigheid. Sociale klasse, nationaliteit of inkomen spelen hierbij geen rol.

Pijnbestrijding

 • U hebt recht op een goede pijnbehandeling die lichamelijke en psychische pijn probeert te voorkomen, behandelen en verzachten.
 • Patiënten met een ongeneeslijke ziekte hebben recht op palliatieve zorgverlening.

Klachtenbemiddeling
 

Als u niet tevreden bent of klachten hebt over een zorgverlener, moet u bij de ombudsdienst van het ziekenhuis terecht kunnen voor onafhankelijke bemiddeling.
Meer over klachten

Meer uitleg over de wet op de patiëntenrechten vindt u op de website van de overheid in de brochure 'In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt'.