Missie & visie

Missie

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen biedt iedere patiënt professionele zorg aan die als vriendelijk en inlevend ervaren wordt. Met zin voor initiatief gaan onze medewerkers voor hoge kwaliteit en zeer tevreden patiënten.

Visie

Alle patiënten kunnen bij ons terecht voor een snelle en professionele diagnose, en voor een optimale specialistische behandeling.

We munten uit in een professionele, vriendelijke en inlevende omgang met patiënten en met elkaar. We zijn ervan overtuigd dat je door deze drie basiswaarden zeer tevreden patiënten krijgt en een inspirerend en motiverend werkklimaat creëert dat samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en het opnemen van verantwoordelijkheid stimuleert. Met zin voor initiatief maken onze medewerkers het verschil.

We leveren aan elke patiënt kwaliteitsvolle zorg, met bijzondere aandacht voor patiëntveiligheid, en toetsen die aan (inter)nationale normen en standaarden. We leggen verantwoording af over onze zorgkwaliteit en informeren het publiek en onze partners hierover.

We streven naar een efficiënte organisatie van de zorg rond de patiënt. Dit veronderstelt ook overleg met en inspraak van de patiënt. We bouwen onze zorg uit met andere zorgverleners en gezondheidsvoorzieningen.

We engageren ons ook buiten de ziekenhuismuren in preventie en hulpverlening.

We voeren een duurzaam financieel en materieel beleid opdat we met de beschikbare middelen de best mogelijke zorg kunnen leveren.

Visie patiëntenparticipatie in RZ Tienen

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen biedt iedere patiënt professionele zorg aan die als vriendelijk en inlevend ervaren wordt. Vanuit deze missie gaan we in overleg met patiënten en hun naasten en geven hen inspraak in de zorg.

We gaan een dialoog aan met patiënten en organiseren ons rond hun vragen, noden en suggesties. Zo wordt het zorgtraject een samenspel tussen patiënten en professionals, zowel in de individuele zorg, in de ondersteunende processen en zeker in de brede ziekenhuisorganisatie.

We geven patiënten en hun naasten inspraak, en laten hen meedenken en waar mogelijk meebeslissen. RZ Tienen betrekt patiënten effectief in de zorg en in de manier waarop we onszelf als ziekenhuis organiseren. We zijn ervan overtuigd dat het de patiënt, onze zorgverlening en ons ziekenhuis sterker maakt.

De mate waarin en de manier waarop patiënten willen participeren, verschilt van persoon tot persoon. Het is een uitdaging voor professionals om af te stemmen met patiënten en hun naasten over de deelname, inspraak en regie van zorg. Hierbij hebben we aandacht voor cultuur, eigenheid en taal. Een goede en eenduidige communicatie is essentieel, en wordt verkregen door interdisciplinair overleg en afstemming tussen professionals en patiënten.

Patiënten zijn partner in het kwaliteitssysteem. Hun ervaringsdeskundigheid en beleving dragen bij tot de verdere uitbouw en organisatie van de zorg. We organiseren methodieken en processen om in overleg te gaan met patiënten. Uit hun goede of minder goede ervaringen ontwikkelen en verankeren we verbeteracties in de zorg en hele organisatie.

Patiëntenparticipatie is een actieve houding, die we met het hele ziekenhuis aannemen. We nodigen patiënten, hun naasten en externe zorgpartners in de regio uit om deze visie samen vorm te geven.