Visie patiëntenparticipatie

Visie patiëntenparticipatie in RZ Tienen

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen biedt iedere patiënt professionele zorg aan die als vriendelijk en inlevend ervaren wordt. Vanuit deze missie gaan we in overleg met patiënten en hun naasten en geven hen inspraak in de zorg.

We gaan een dialoog aan met patiënten en organiseren ons rond hun vragen, noden en suggesties. Zo wordt het zorgtraject een samenspel tussen patiënten en professionals, zowel in de individuele zorg, in de ondersteunende processen en zeker in de brede ziekenhuisorganisatie.

We geven patiënten en hun naasten inspraak, en laten hen meedenken en waar mogelijk meebeslissen. RZ Tienen betrekt patiënten effectief in de zorg en in de manier waarop we onszelf als ziekenhuis organiseren. We zijn ervan overtuigd dat het de patiënt, onze zorgverlening en ons ziekenhuis sterker maakt.

De mate waarin en de manier waarop patiënten willen participeren, verschilt van persoon tot persoon. Het is een uitdaging voor professionals om af te stemmen met patiënten en hun naasten over de deelname, inspraak en regie van zorg. Hierbij hebben we aandacht voor cultuur, eigenheid en taal. Een goede en eenduidige communicatie is essentieel, en wordt verkregen door interdisciplinair overleg en afstemming tussen professionals en patiënten.

Patiënten zijn partner in het kwaliteitssysteem. Hun ervaringsdeskundigheid en beleving dragen bij tot de verdere uitbouw en organisatie van de zorg. We organiseren methodieken en processen om in overleg te gaan met patiënten. Uit hun goede of minder goede ervaringen ontwikkelen en verankeren we verbeteracties in de zorg en hele organisatie.

Patiëntenparticipatie is een actieve houding, die we met het hele ziekenhuis aannemen. We nodigen patiënten, hun naasten en externe zorgpartners in de regio uit om deze visie samen vorm te geven.

In 2022 hielden we verschillende panelgesprekken met een patiëntenpanel om de behoeften en noden van de patiënt in kaart te brengen. Lees meer over ons patiëntenpanel in het jaaroverzicht.