Welke kosten staan op uw factuur?

Uw factuur bevat de volgende wettelijk vastgelegde rubrieken. Enkel de rubrieken die voor uw opname van toepassing zijn, worden op uw factuur vermeld. Voor een dagopname (dit is zonder overnachting) worden bepaalde kosten niet of anders aangerekend.

De verblijfskosten worden bepaald door uw kamerkeuze en de duur van uw verblijf. Op uw factuur zijn ze opgesplitst in: kosten voor verblijf en type kamer. Als u op verschillende diensten verbleef, wordt het aantal verblijfsdagen opgesplitst per dienst.

Ligdagprijs

 • De ligdagprijs omvat de kosten voor uw verblijf en verzorging in het ziekenhuis. Onze ligdagprijs bedraagt 591,31 euro per dag zonder tussenkomst van het ziekenfonds.
 • U betaalt slechts een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel. Dit is het remgeld op de ligdagprijs.
 • Indien u niet in regel bent met uw ziekenfonds moet u de volledige ligdagprijs zelf betalen.

Wat als u niet bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds? 

Bij een dagopname betaalt u als verblijfskost enkel het kamersupplement voor een eenpersoonkamer, als u die neemt.

Overzicht remgelden op de ligdagprijs

  Dag 1 Vanaf  dag 2 Vanaf dag 91
Rechthebbende met voorkeurtarief € 6,9 / dag € 6,9 / dag € 6,9 / dag
Kind, persoon ten laste  € 34,17 / dag € 6,9 / dag € 6,9 / dag
Langdurig werkloze* en zijn persoon ten laste € 34,17 / dag € 6,9 / dag € 6,9 / dag
Andere rechthebbende € 46,69 / dag € 19,42 / dag € 19,42 / dag

* alleenstaand of gezinshoofd

Kamersupplementen

Als u een eenpersoonskamer kiest, wordt bovenop de ligdagprijs ook een kamersupplement aangerekend voor uw verblijf. Kamersupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. Denk dus goed na over uw kamerkeuze.

Hoeveel bedragen onze kamersupplementen?

Afdrukken

Het ziekenhuis mag forfaitaire kosten aanrekenen per opname, ook als u geen gebruik hebt gemaakt van deze diensten. Deze forfaits worden vast voor alle patiënten aangerekend en zijn wettelijk bepaald.

  Gewone verzekerden Rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming
Klinische biologie € 7,44 / opname € 0 / opname
Medische beeldvorming € 6,20 /opname € 1,98 /opname
Medische wachtdienst Wordt enkel aangerekend aan het ziekenfonds
Technische verstrekkingen € 16,40 /opname € 0 /opname
Opnameforfait geneesmiddelen Wordt enkel aangerekend aan het ziekenfonds
Geneesmiddelenforfait € 0,62 /dag € 0,62 /dag
Afdrukken

Apotheekkosten zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt. Ze omvatten de volgende categorieën.

Geneesmiddelen

Hierbij staan de niet-vergoedbare geneesmiddelen vermeld waarvoor er geen tegemoetkoming van het ziekenfonds is. De naam van het geneesmiddel, de gebruikte hoeveelheid en het bedrag ten laste van de patiënt zijn genoteerd. Het gaat bv. om pijnstillers, slaapmiddelen,... U betaalt wat u verbruikt heeft.

Bij een opname met overnachting wordt er voor de vergoedbare geneesmiddelen (= terugbetaald door het ziekenfonds) niets aan de patiënt aangerekend aangezien de kostprijs voor deze medicatie vervat zit in het geneesmiddelenforfait (zie rubriek 2 forfaitaire kosten).

Parafarmaceutische producten

Hieronder verstaan we o.a. verzorgingsproducten, verbanden, windels, trombosekousen enz. Deze producten betaalt het ziekenfonds niet terug.

Implantaten, prothesen en medische hulpmiddelen

De kostprijs van implantaten, prothesen en medische hulpmiddelen is afhankelijk van het type en de door de arts voorgeschreven materialen en producten. Vraag vóór de operatie aan uw arts wat de te verwachten kosten zijn.

De meeste implantaten en prothesen worden slechts voor een deel betaald door het ziekenfonds. Het verschil moet u zelf betalen. Sommige worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. 

Afdrukken

Dit zijn de vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten en psychologen aanrekenen voor hun verstrekkingen. Ze worden ook wel erelonen genoemd. Ze zijn wettelijk vastgelegd door het Riziv.

Drie mogelijke honoraria zijn te onderscheiden

 • vergoedbare honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds
 • honoraria deels ten laste van het ziekenfonds
 • honoraria volledig ten laste van de patiënt

In de kolom ‘ten laste van het ziekenfonds’ vindt u het bedrag dat rechtstreeks aan het ziekenfonds wordt gefactureerd.

In de kolom ‘ten laste van de patiënt’ staat uw persoonlijk aandeel in de vergoeding van de prestatie van de zorgverlener. Dit wordt ook het remgeld genoemd. Het remgeld is dus het verschil tussen het vastgelegde honorarium en wat het ziekenfonds terugbetaalt.

Honorariumsupplementen

Als u in een eenpersoonskamer verblijft, kunnen alle artsen honorarium- of ereloonsupplementen aanrekenen. Dit is een supplement bovenop het honorarium en wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds. 

In de kolom ‘supplement’ staan de ereloonsupplementen van de artsen.

De honorariumsupplementen bij een eenpersoonskamer kunnen hoog oplopen en zijn volledig ten laste van de patiënt. 

Hoeveel kunnen de honorariumsupplementen bedragen?

Afdrukken

Het gaat om kosten voor producten zoals bloed, bloedplasma, bloedderivaten, gipsbanden en ander gipsmateriaal, radio-isotopen.

Deze zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt en worden op de factuur duidelijk omschreven.

Afdrukken

Ons ziekenhuis organiseert geen eigen ziekenvervoer. Daarom is deze rubriek niet van toepassing voor ons ziekenhuis. Vervoer verricht door een externe firma valt hier niet onder. U ontvangt rechtstreeks van hen een factuur, als u van hun diensten gebruik hebt gemaakt. 

Afdrukken

Dit zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer.

 • Telefoonkost: 0,02 euro/impuls
 • Rooming-in (bed + ontbijt): 25 euro
 • Broodmaaltijd: 5,5 euro
 • Brood en soepmaaltijd: 6,5 euro
 • Warme maaltijd: 12,5 euro

De volledige lijst is beschikbaar aan de inschrijvingsbalies van het ziekenhuis en in de opnameverklaring.

Meer weten over de opnameverklaring?

Afdrukken

Het ziekenhuis is verplicht BTW aan te rekenen op alle niet-therapeutische prestaties die uitgevoerd worden, alsook op alle uitgevoerde diensten en geleverde goederen die hiermee samenhangen.

In eerste instantie spreken we dan over esthetische ingrepen, prestaties in het kader van studies of levensverzekeringen. Ook andere prestaties kunnen niet-therapeutisch zijn en onderhevig aan BTW. Het is de zorgverstrekker die beslist of een prestatie al dan niet therapeutisch is.

Indien de zorgverstrekker voor de BTW administratie het statuut heeft van kleine onderneming zal er enkel een opmerking onderaan de patiëntfactuur zichtbaar zijn, maar geen effectief BTW bedrag.

Afdrukken

Kolommen van gedetailleerde factuur

Horizontaal op uw factuur vindt u 3 kolommen: kolom ten laste van het ziekenfonds, kolom ten laste van de patiënt en kolom supplementen. Deze 3 kolommen zijn van toepassing op bovenstaande 7 rubrieken.

kolom ten laste van het ziekenfonds
Dit betreft alle bedragen dewelke rechtstreeks door het ziekenhuis aan het ziekenfonds worden aangerekend.

kolom ten laste van de patiënt
'Ten laste van de patiënt' omvat de wettelijk voorziene persoonlijke bedragen, bedragen voor niet-vergoedbare producten (rubriek apotheek), bedragen voor verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt (rubriek honoraria), 'overige bedragen' (rubrieken 'Diverse kosten' en 'Andere leveringen') en bedragen volledig ten laste van de patiënt waarop 21% BTW is verschuldigd (bedrag zonder BTW).

kolom supplementen
Voor (dag)opname met verblijf in een kamer wordt dit aangerekend bovenop het officiële bedrag voor de kamer en voor het honorarium (zie bijlage bij de opnameverklaring). Het kamersupplement en het honorariumsupplement, voor wat betreft de artsen, zijn het gevolg van de keuze voor een individuele kamer. Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn. Voor andere behandelingen, waarvoor u niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker. Deze bedragen zijn volledig ten laste van de patiënt.

Afdrukken