Patiëntveiligheid

RZ Heilig Hart Tienen beschouwt patiëntveiligheid sinds jaren als een topprioriteit en neemt verschillende initiatieven om de veiligheid van zijn patiënten te waarborgen.

Identificatiebandjes

Elke patiënt krijgt bij opname een polsbandje met zijn persoonsgegevens. Onze zorgverleners vragen regelmatig uw naam en geboortedatum en controleren uw identificatiebandje, bv. bij medicatie, bloedafname, infuus, onderzoek, ingreep. Zo weet elke zorgverlener steeds wie u bent en worden vergissingen tot het minimum beperkt. Het is van groot belang dat u altijd uw identificatiebandje draagt.

Handhygiëne

Een goede handhygiëne is belangrijk om de verspreiding van zorginfecties te voorkomen. Zo zijn er op vele plaatsen bussen handalcohol want zorgverleners moeten bv. bij het binnenkomen en verlaten van de kamer hun handen ontsmetten en tussen bepaalde handelingen. U mag onze zorgverleners hier gerust op wijzen als ze dit een keer zouden vergeten. Een goede handhygiëne betekent ook: korte mouwen, geen handjuwelen of horloge, korte nagels zonder nagellak of kunstnagels.

Vallen voorkomen

We besteden veel aandacht aan valpreventie. We raden u aan veilig schoeisel te dragen dat goed aansluit rond de voet, met een zool die voldoende grip heeft. Bij patiënten ouder dan 75 of die tijdens hun verblijf vallen, gaan we na of extra maatregelen nodig zijn om het risico op vallen te voorkomen.

Doorligwonden voorkomen

Onze zorgverleners controleren of u risico loopt op doorligwonden. In dat geval nemen we extra maatregelen en informeren we u over wat u zelf kunt doen om doorligwonden te vermijden.

Checklijst veilige chirurgie

Onze zorgverleners controleren een heel aantal veiligheidsitems voor een patiënt een operatie ondergaat en noteren deze controles op een checklijst. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van dezesafe surgery checklist het aantal fouten bij ingrepen doet dalen.

Thuismedicatie

Onze zorgverleners moeten weten welke medicatie patiënten thuis nemen en overlopen dit samen met de patiënt bij de opname. De thuismedicatie wordt opgenomen in het elektronisch patiëntendossier en vergeleken met de medicatie die in het ziekenhuis wordt gegeven. Het ziekenhuis biedt steeds medicatie met dezelfde werking en sterkte als die geneesmiddelen die de patiënt thuis neemt. Als u weer naar huis mag, krijgt u een lijst met eventuele nieuwe medicatie aangevuld met uw thuismedicatie.
Hoe stelt u een thuismedicatielijst op?

Hoogrisicomedicatie

Hoogrisicomedicatie (HRM) zijn geneesmiddelen die een verhoogd risico inhouden op ernstige tot zeer ernstige schade bij de patiënt bij verkeerdelijk gebruik. Vanwege het hoge risico voor de patiënt nemen we specifieke voorzorgsmaatregelen om verkeerd gebruik te voorkomen en besteden we veel aandacht aan dit thema. Zo wordt medicatie duidelijk gelabeld en gebeuren er systematische controles van de medicatievoorraden.

Incidenten melden

Ons ziekenhuis heeft een elektronisch incidentenmeldsysteem waarin zorgverleners bijwerkingen, incidenten of bijna-ongevallen registreren. Met deze meldingen gaan we aan de slag om de oorzaak te achterhalen en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Leren uit (bijna-)incidenten

Via verschillende initiatieven en kanalen worden onze medewerkers attent gemaakt op het creëren van een optimale veiligheidscultuur, waarbij de veiligheid van de patiënt tijdens het volledige zorgproces centraal staat. Daarom werken we met een elektronisch meld-, leer- en verbetersysteem voor (bijna-) incidenten, toegankelijk voor alle medewerkers van RZ Tienen. Alle ongewenste gebeurtenissen, veiligheidsrisico’s en (bijna-)incidenten kunnen hier worden gemeld; zo kunnen we ook preventief te werk gaan. Daarna volgt een grondige analyse, zodat de oorzaak achterhaald kan worden, waarna doelgerichte acties worden opgesteld om te voorkomen dat dit in de toekomst nog gebeurt/ leidt tot een écht incident. Na enige periode gaan we na of deze acties het gewenste effect bekomen, zo niet worden andere verbeteracties opgesteld. Deze worden op hun beurt opnieuw geëvalueerd na afzienbare tijd. 

Communicatie na een incident: open disclosure

Bij (bijna-)incidenten en incidenten waarbij de patiënt (potentiële) schade kan ondervinden, of waarbij er mogelijk moet worden afgeweken van het voorziene zorgplan, wordt de patiënt op de hoogte gebracht in het kader van ons open disclosure-beleid. Als de patiënt medische gevolgen van het incident kan ondervinden, gaat de arts in gesprek met de patiënt (en de familie). In andere gevallen kan de communicatie door een zorgverlener of leidinggevende gebeuren.
De zorgverlener legt uit wat er precies gebeurde en wat aan de oorzaak van het incident lag. Indien nog niet alle informatie beschikbaar is, wordt toegelicht dat verder intern onderzoek zal plaatsvinden. De onmiddellijke genomen maatregelen worden meegedeeld, alsook het feit dat via ons leer- en verbetersysteem melding gemaakt wordt van het incident. Nadat de patiënt alle beschikbare informatie heeft ontvangen, informeert de zorgverlener of verdere ondersteuning van de patiënt nodig is, alsook of deze op de hoogte wil gehouden worden van de verdere stappen die worden ondernomen naar aanleiding van het incident. Zo ja, wordt doorverwezen naar de ombudsdienst, die de verdere communicatie met de patiënt (en/ of de familie) onderhoudt.